KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Trang chủ » Xây dựng » Quy trình khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình theo tiêu chuẩn 22 TCN 263-2000 có hiệu lực 15/06/2000 bao gồm: khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư thực hiện đầu tư.

- Khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhằm phục vụ cho 2 bước: Lập báo cáo nguyên cứu tiền khả thi (hay còn gọi là lập báo cáo đầu tư) và báo cáo nguyên cứu khả thi (hay còn gọi là lập dự án đầu tư).

-  Khảo sát giai đoạn thực hiện đầu tư nhằm phục vụ cho 1 trong 2 bước tùy yêu cầu chủ đầu tư: Lập thiết kế kỹ thuật và lập thiết kế bản vẽ thi công.

A. KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ:

* Giai đoạn khảo sát lập báo cáo nguyên cứu tiền khả thi:

- Chuẩn bị trong phòng: Nguyên cứu các văn bản liên quan đến việc lập dự án, xác định trên bản đồ các điểm khống chế chủ yếu của dự án; Sơ bộ vạch phương án tuyến có thể trên bản đồ có tỷ lệ từ 1:25000 đến 1:50000; Sơ bộ phân định các đoạn đồng địa hình. Trên các phương án tuyến đã vạch tiến hành các việc sau: Đánh số Km trên từng phương án tuyến; Phân đoạn các đoạn đồng nhất trên từng phương án tuyến; Chọn tương đối chính xác vị trí các cầu lớn để tính thủy văn và sơ bộ xác định khẩu độ cầu; Đánh giá khái quát ưu khuyết điểm của từng phương án tuyến. 

- Thị sát và đo đạc ngoài thực địa: Nhiệm vụ của thị sát là đối chiếu bản đồ với thực địa để cập nhật, bổ sung nhận thức các yếu tố địa chất, thủy văn để từ đó chọn phương án tuyến khả thi để tổ chức khảo sát. Khi thị sát cần: Tìm hiểu tình hình dân cư hai bên tuyến; Tìm hiểu nguồn cung cấp và phương thức cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho xây dựng công trình; Xác định các phân đoạn đồng địa hình đã phân định trong phòng; Lập các văn bản cần thiết với các cơ quan có công trình liên quan đến dự án. Khi đo đạc ngoài thực địa cần chú ý: Chỉ đo đạc có tỷ lệ giới hạn với các đường địa hình trên các phương án tuyến được coi là khả thi; Công việc chủ yếu của khảo sát là lập bình đồ địa hình khu vực định đặt tuyến và thu thập các tài liệu để thiết kế so sánh, lựa chọn phương án; Trình tự đo đạc: đo độ dốc tuyến bằng máy đo dốc đơn giản, đo góc bằng địa bàn hoặc păng tô mét, đo dài bằng thước vải và chỉ đo 1 lần, đo cao bằng máy đo dốc đơn giản, các cọc tuyến bằng cọc tạm bằng tre gỗ không phải bảo vệ, lập các tài liệu (bình đồ tuyến TL 1:5000, hình cắt dọc phương án tuyến TL 1:5000 đến 1:10000, hình cắt ngang cho từng đoạn TL 1:500, thuyết minh tình hình tuyến). Khối lượng đo đạc: tuyến đèo dốc đo 100% chiều dài đoạn, tuyến bình thường chỉ đo 20% chiều dài đoạn.

* Giai đoạn khảo sát lập báo cáo nguyên cứu khả thi:

- Chuẩn bị trong phòng: Tài liệu điều tra kinh tế và các tài liệu đã khảo sát trước đây (nếu có); các tài liệu về quy hoạch tuyến; các điểm khống chế bắt buộc tuyến phải đi qua hoặc phải tránh; tài liệu khí tượng thủy văn, thổ nhưỡng, địa chất, các bản đồ vùng đặt tuyến, nguyên cứu trên bản đồ tỷ lệ nhỏ 1:25000 đến 1:50000, nguyên cứu trên bản đồ tỷ lệ lớn để xác định hướng tuyến trên bản đồ xác định mức độ khó khăn phức tạp sẽ tiến hành ngoài thực địa và có kế hoạch khảo sát. 

- Thị sát và đo đạc ngoài thực địa: Nhiệm vụ của thị sát là đối chiếu bản đồ với thực địa, xác định các phương án đã nguyên cứu trên bản đồ có đi được hay không, bổ sung các phương án cục bộ khi đi thực địa. Khi thị sát cần: Tìm hiểu tình hình dân cư hai bên tuyến; Tìm hiểu nguồn cung cấp và phương thức cung cấp nguyên vật liệu cần thiết cho xây dựng công trình; Lập các văn bản cần thiết với các cơ quan có công trình liên quan đến dự án. Khi đo đạc ngoài thực địa cần chú ý: Công việc chủ yếu của khảo sát là lập bình đồ địa hình khu vực định đặt tuyến và thu thập các tài liệu để thiết kế so sánh, lựa chọn phương án. Bình đồ được lập theo quy định: địa hình miền núi khó vẽ theo TL 1:2000; địa hình núi bình thường, đồi bát úp TL 1:5000; địa hình đồng bằng và đồi thoải TL 1:10000. Để lập bình đồ cao độ phải tiến hành các công việc sau: Định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết, đo dài, đo cao, đo cắt ngang. Để tạo điều kiện cho việc đo đạc trước mắt và tìm tim tuyến sau này cần: phát tuyến rộng tối thiểu 1m và cuốc lối đi rộng 0,5m để đánh dấu tuyến; chôn các cọc đỉnh và cọc dấu đỉnh bằng cọc vĩnh cửu; vẽ sơ họa vị trí đặt mốc cao độ theo mẫu hồ sơ thiết kế. 

- Kết quả khảo sát gồm: Thuyết minh khảo sát; các tài liệu đo đạc tuyến và công trình theo các phương án tuyến; biên bản nghiệm thu tài liệu; các biên bản làm việc với địa phương và các cơ quan hữu quan; bình đồ cao độ phương án tuyến TL 1:2000 đến 1:10000; hình cắt dọc các phương án tuyến TL 1:2000 đến 1:10000; hình cắt ngang các phương án tuyến TL 1:200 đến 1:500.

B. KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:

* Giai đoạn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật:

- Chuẩn bị trong phòng: Nguyên cứu kỹ báo cáo nguyên cứu khả thi đã được duyệt và quyết định phê duyệt nhiệm vụ đầu tư của dự án, nguyên cứu các tài liệu đã khảo sát trước và cập nhật những tài liệu mới nhất phát sinh từ các quy hoạch của trung ương và địa phương liên quan đến tuyến đường; Tìm hiểu và nắm lại các tài liệu về hệ tọa độ, cao độ, khí tượng, thủy văn, địa chất, về cấp sông và tình hình công trình cũ (nếu có); Lập kế hoạch triển khai. 

- Khảo sát tuyến: Nguyên cứu kỹ tuyến đã được duyệt ở bước trước, chỉnh lý những đoạn xét thấy cần thiết; Xác định và củng cố tuyến tại thực địa (phóng tuyến, đo góc, đóng cong, rải cọc chi tiết, đo dài); Cao đạc; Lập bình đồ những khu vực đặc biệt; Thu thập các số liệu thủy văn để thiết kế thoát nước; Điều tra địa chất dọc tuyến; Điều tra đặc biệt các khu vực có địa chất nền móng xấu; Điều tra chi tiết địa chất và địa chất thuỷ văn những đoạn có thể làm mất ổn định nền đường; Thu thập những số liệu thiết kế cống và cầu nhỏ; Thăm dò, đo đạc, thu thập số liệu về các mỏ vật liệu, các nguồn vật liệu cần cho việc xây dựng công trình cầu đường đã đề xuất trong bước khảo sát trước cũng như các mỏ, các nguồn vật liệu mới phát hiện; Thu thập các số liệu về đơn giá vật liệu xây dựng, về thiết bị xây dựng... về thời tiết, khí hậu để lập thiết kế tổ chức thi công và dự toán; Lấy ý kiến thoả thuận của chính quyền và các cơ quan địa phương về tuyến và các giải pháp thiết kế.

- Kết quả khảo sát gồm: Thuyết minh chung về công tác khảo sát tuyến (trong đó chú ý đến những đoạn khó khăn, những cục bộ phức tạp; Thuyết minh về khảo sát ĐCCT; Thuyết minh về khảo sát thuỷ văn; Thuyết minh về các mỏ VLXD; Bình đồ cao độ tuyến tỷ lệ 1/1000 - 1/2000 (có đầy đủ địa hình, địa vật, vị trí các mốc cao độ,toạ độ...) vẽ theo hướng tuyến có gốc bên phía trái; Bình đồ cao độ các công trình trên tuyến, những đoạn khó khăn phức tạp, những vị trí giao cắt giữa tuyến thiết kế với các đường khác v.v... (theo hướng tuyến chung); Hình cắt dọc tuyến tỷ lệ (1/1000 - 1/100  hoặc 1/2000 - 1/200 ) có mặt mặt cắt địa chất, có các mức nước điều tra và mực nước tính toán theo tần suất quy định cho cấp đường; Hình cắt ngang tỷ lệ 1/200; Bản đồ tổng hợp các khu tụ nước; Bản tính lưu lượng,khẩu độ các công trình thoát nước nhỏ; Thống kê hệ cọc dấu, bảng thống kê toạ độ các cọc-nếu khảo sát tho toạ độ (để khôi phục lại các cọc chủ yếu khi bị mất); Bình đồ duỗi thẳng vị trí các mỏ VLXD và dự kiến phân phối; Thống kê ruộng, đất bị chiếm; Thống kê nhà cửa và các loại công trình phải di chuyển; Thống kê khối lượng chặt cây, dẫy cỏ; Thống kê mốc cao độ; Thống kê các đường giao; Thống kê các loại công trình thoát nước; Thống kê các vị trí (dự kiến) làm nhà phục vụ khai thác; Thống kê các loại cọc mốc, cọc tiêu, biển báo đã có, cần thay thế, bổ sung.

   

* Giai đoạn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công:

- Khôi phục tuyến trên thực địa: Khôi phục tuyến phải đảm bảo vị trí tuyến khôi phục đúng đồ án đã được duyệt trong bước thiết kế kỹ thuật. Ngoài ra có thể tiến hành chỉnh lý những đoạn ngắn nhằm làm cho tuyến thiết kế được tốt hơn. Các nội dung chỉnh lý phải được nghiên cứu kỹ trước tại văn phòng và đối chiếu lại tại thực địa, sau đó mới cắm chính thức và thu thập các số liệu bổ sung; Khôi phục lại các cọc đỉnh đã đóng khi khảo sát kỹ thuật chi tiết, chỉnh lý lại đỉnh nếu cần thiết. Sau khi đã cố định được cọc đỉnh sẽ tiến hành đóng các cọc dấu; Đo góc các đỉnh bằng máy kinh vỹ THEO 020 (hoặc máy có độ chính xác tương đương), đo 2 nửa vòng đo, sai số giữa 2 nửa vòng đo không quá 1'; Đóng cong : Đóng các cọc chủ yếu trong đường cong như điểm nối đầu (NĐ), nối cuối (NC), điểm tiếp đầu (TĐ), điểm tiếp cuối (TC), điểm phân giác (PG) và các cọc chi tiết trong đường cong; Khôi phục lại các cọc chi tiết cũ đã đóng trên đường thẳng và đường cong. Khi cần thiết có thể đóng bổ sung thêm để phản ảnh tốt hơn địa hình (và tính khối lương nền đường chính xác hơn ).Việc khôi phục cọc tiến hành đồng với việc đo dài. Cố gắng giữ nguyên vị trí các cọc Km đã xác định khi khảo sát kỹ thuật chi tiết; Đo cao chỉ đo chi tiết, khớp với mốc cao độ đã đặt trong bước khảo sát kỹ thuật; Hình cắt ngang chỉ đo tại vị trí những cọc bổ sung và kiểm tra lại các cắt ngang nơi địa hình phức tạp như sườn dốc, đầm lầy, khu dân cư.

- Bổ sung những chi tiết cần thiết: Xác định chính xác vị trí và số lượng các công trình cắt qua tuyến thiết kế (trên mặt và ngầm dưới đất) như đường dây thông tin, đường dây điện các loại, đường ống dẫn nước, hệ thống thuỷ nông; Vẽ chi tiết khu vực chiếm đất tạm thời và vĩnh viễn để xây dựng đường,xác định chính xác số lượng công trình cần phải di chuyển và khối lượng phát cây, dẫy cỏ; Đo đạc bổ sung để thiết kế các yếu tố của nền đường trên những đoạn phức tạp, kết hợp với tài liệu địa chất đã được bổ sung và chỉnh lý, xác định chính xác khối lượng gia cố nền đường; Xác định chính xác kết cấu mặt đường trên từng đoạn; ác định chính xác vị trí và khẩu độ cống, cầu nhỏ và khối lượng gia cố; Tổ chức khảo sát và thiét kế các đường tạm phục vụ thi công và các đường dẫn đến nhà ga, bến cảng, mỏ vật liệu xây dựng, cơ sở sản xuất; Đo đạc bổ sung và vẽ chi tiết bình đồ cao độ, hình cắt dọc, hình cắt ngang của hệ thống công trình thoát nước, những nút giao bằng hay nút giao lập thể; Thăm dò bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng như đá, cát, sỏi v.v... để chuẩn bị khai thác. Bố trí thêm một số lỗ khoan và hố đào, lấy mẫu thí nghiệm, xác định chính xác cự ly vận chuyển VLXD khi có những thay đổi về nguồn cung cấp và khối lượng sử dụng; Điều tra bổ sung những phát sinh mới nhằm chính xác hoá TKTCTC. Thoả thuận thêm với cơ quan hữu quan về những vấn đề thay đổi trong quá trình xét duyệt dự án; Tất cả những bổ sung trong quá trình khảo sát lập BVTC nhằm làm cho đồ án cụ thể, chi tiết và chính xác, nhưng dự toán về tổng mức đầu tư của dự án được lập trong bước này không được vượt quá tỷ lệ quy định so với dự toán đã lập bước TKKT được phê duyệt.

- Kết quả khảo sát gồm: Thuyết minh khảo sát; Bình đồ tỷ lệ 1/1000 - 1/2000; Hình cắt dọc tỷ lệ (1/1000 và 1/100) ; (1/2000 và 1/200); Hình cắt ngang tỷ lệ 1/200; Các tài bổ sung về khảo sát thuỷ văn; Các tài liệu bổ sung về khảo sát ĐCCT; Các tài bổ sung về khối lượng GPMB; Các văn bản thoả thuận bổ sung của Chính quyền địa phương và các Cơ quan hữu quan liên quan./.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: 0888 378 181
  • Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
    Hỗ trợ trực tuyến
    0888378181
    Email congtyanphat2009@gmail.com

Cảm nhận khách hàng

ANH HOÀNG HÀ - VIỆN TRƯỞNG VIỆN CN XD CẦU ĐƯỜNG PHÍA NAM
"Công ty An Phát thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tranimexco chất lượng tốt, giá hợp lý"
CHỊ THANH THỦY - CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THIÊN PHƯỚC
"Cty An Phát giám sát thi công nhiệt tình, có trách nhiệm, chuyên môn cao, giá cả hợp lý "
CHỊ THANH TÂM -  CHỦ NHÀ ĐƯỜNG SỐ 2, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN
"Tôi hài lòng khi Công ty An Phát thi công nhà cho tôi với chất lượng tốt và giá cả hợp lý".

Các bài đăng khác

Dự án thiết kế Nâng cấp line A15, B15 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa móng mặt đường, thảm bê tông nhựa polymer mới line A15-B15 cảng TCIT

Dự án thiết kế Sửa chữa đường bãi cảng Tân Cảng Cái Cui

Sửa chữa kết cấu móng, bù cao độ lún và lát lại gạch tự chèn tận dụng 1 phần

KIỂM ĐỊNH NHÀ PHỐ

Kiểm định kết cấu móng, cột, dầm, sàn hiện trạng và thi công nâng tầng

Kiến trúc cầu đi bộ Thủ Thiêm

Cầu đi bộ Thủ Thiêm là cầu đi bộ nối liền Quận 1 và Quận 2 được thiết kế thẩm mỹ cao

Báo cáo khảo sát địa chất

Khoan khảo sát địa chất là công việc quan trọng nhất trước khi tính đến việc thiết kế móng công trình như thế nào cho...

Trình tự thi công nhà phố

Chuyên thi công nhà phố, thiết kế miễn phí, xin giấy phép xây dựng miễn phí. Dịch vụ uy tín với giá cả hợp lý và chất...

Giám sát thi công công trình nhà phố, biệt thự

Tại sao đa số chủ đầu tư hiện nay cần phải thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng là do nhà thầu thi công chưa tự đảm...

Thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Thiết kế dân dụng và công nghiệp là công việc thiết kế: kiến trúc, kết cấu, điện, nước, PCCC công trình nhà phố, biệt...

Dự án Giám sát thi công Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Tuần tra dẫn đoàn

Địa điểm: 16 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Mẫu nhà phố thép tiền chế

Nhà thép tiền chế là loại nhà với khung, cột, dầm làm bằng vật liệu thép và được lắp đặt theo bản vẽ thiết k...

Báo cáo khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình là công việc quan trọng trước khi tính đến việc thiết kế cao độ nền công trình như thế nào cho hợp...

Trình tự thi công nhà xưởng

Trong các bước thi công nhà xưởng thì bước nào là quan trọng nhất: Nếu xét về an toàn thì việc lắp kèo thép là quan trọng...

Giám sát thi công công trình giao thông

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các công trình giao thông đều phải có tư vấn giám sát để thay mặt chủ...

Thiết kế giao thông

Thiết kế công trình cầu, đường bộ để tạo ra hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ cho công tác vận chuyển hành khách,...

Dự án thiết kế Sửa chữa các line A01-A04 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa dầm kê container và đường chạy xe H30 các line A01-A04 cảng TCIT

Thiết bị trắc đạc sử dụng trong đo đạc địa hình

Thiết bị trắc đạc phục vụ cho công tác đo vẽ địa hình, đo vẽ đường cũ, cầu cống cũ và các công trình địa vật...

Thiết kế miệng hầm ga thu nước mưa

Miệng hầm ga là bộ phận quan trọng trong hệ thống thoát nước mưa tránh ngập úng mặt đường khi mưa lớn

Trình tự thi công biệt thự

Chuyên thi công biệt thự, thiết kế miễn phí, xin giấy phép xây dựng miễn phí. Dịch vụ uy tín với giá cả hợp lý và chất...

Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Tất cả các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đều phải có tư vấn giám sát để thay mặt chủ đầu tư giám sát trực...

Quy trình khảo sát đường cũ

Khảo sát đường cũ để nhằm mục đích phục vụ cho việc thiết kế nâng cấp, sữa chữa, mở rộng đường hiện hữu nhằm...

Dự án giám sát thi công Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội CSGT Nam Sài Gòn

Địa điểm: 1366 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Giám sát thi công ép cọc BTCT dự ứng lực

Giám sát công tác ép cọc là công việc giám sát lực ép, chiều dài cọc, mối nối đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế...

Trình tự thi công công trình giao thông

Đối với một công trình giao thông thì việc thi công bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu luôn là câu hỏi cần trả lời...

Quy trình khảo sát thủy văn

Mục đích khảo sát thủy văn: đảm bảo kịp thời, đúng, đủ thỏa mãn yêu cầu trong công tác sử dụng số liệu thiết...

Dự án Giám sát thi công Sửa chữa Kho tạm giữ phương tiện VPHC An Sương

Địa điểm: Khu đất chân cầu vượt An Sương, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Trình tự thi công cầu

Một công trình cầu thì được thi công như thế nào? Việc thi công dưới nước ra sao, có khó khăn gì là những vấn đề cần...

Giám sát công tác quan trắc lún nền đường

Nội dung của giám sát quan trắc lún là thực hiện giám sát quan trắc lún bề mặt, chuyển vị ngang, áp lực nước lỗ rỗng,...

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Các bước gồm Thiết kế quy hoạch 1/2000, thiết kế quy hoạch 1/500, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ...

Quy trình khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất là công tác đánh giá điều kiện địa chất công trình nhằm xác định tính chất cơ lý, cấu trúc của...

Giám sát công tác thảm bê tông nhựa nóng

Thảm nhựa là công tác thi công lớp mặt đường bằng bê tông nhựa nóng theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 8819-201...

Trình tự thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị thì được thi công như thế nào, các bước thi công nó ra làm sao? Bài viết dưới...

Thiết kế thủy lợi

Công trình thủy lợi bao gồm: Đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn - chuyển nước, kè, bờ bao.

Dự án Giám sát thi công Sửa chữa trụ sở Phòng

Địa điểm: 341 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Mẫu nhà phố đẹp

Nếu khách hàng yêu cái đẹp, sự sang trọng, an toàn, tiết kiệm thì việc thiết kế một mẫu nhà phố đẹp đáp ứng các...

Trình tự thi công công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi thì được thi công như thế nào, các bước thi công nó ra làm sao? Bài viết dưới đây mô tả các nội...

Dự án thẩm định thiết kế kỹ thuật Khu nhà ở Gò Sao

Thẩm định thiết kế kỹ thuật hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu nhà ở Gò Sao

Thiết kế phối cảnh cây xăng

Mục đích của việc thiết kế phối cảnh là để hình dung tổng quát hình dáng, cấu trúc để ra quyết định đầu tư xây...

Giám sát sản xuất cọc bê tông ly tâm

Cọc bê tông ly tâm là dạng cọc tròn rỗng dùng cáp dự ứng lực 7,1 ly quay ly tâm, bảo dưỡng bê tông bằng công nghệ cao...

Dự án thiết kế Sửa chữa nền nhà xưởng tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Cải tạo lại nền nhà xưởng hiện hữu gạch con sâu thay bằng nền BTCT dày 25cm

Các loại cây xanh vỉa hè

Trồng cây xanh tạo bóng mát trong đô thị là việc làm hết sức cần thiết để tạo bóng mát, cung cấp oxy và góp phần giảm...

Dự án thiết kế Sửa chữa các line B05-B08 cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Nâng cấp các line đặt container, đường cẩu chạy, đường chạy H30 xe container

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu

Tại sao phải lấy mẫu thí nghiệm theo tần suất? Mục đích công việc này là để kiểm soát vật tư đầu vào trong quá trình...

Các loại cây tạo cảnh

Trồng cây tạo cảnh trong đô thị là việc làm hết sức cần thiết cung cấp oxy và góp phần giảm biến đổi khí hậu

Dự án thiết kế Nâng cấp mặt đường giao thông số 3 & 4 cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Nâng cấp mặt đường giao thông số 3 & 4 cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT) tại địa điểm: Phường Tân Phước, thị...

Các loại cây phối màu

Trồng trên dải phân cách đường, công viên, vỉa hè

Dự án thiết kế sửa chữa đường giao thông D6-D8 tại cảng Tân Cảng Cát Lái

Sửa chữa mặt đường hư hỏng, nâng cấp hệ thống thoát nước đường D6 & D8 tại cảng Tân Cảng Cát Lái

Các loại cây cỏ hoa

Trồng trên dải phân cách đường, vỉa hè, công viên cây xanh

Dự án thiết kế Nâng cấp mặt đường Phan Đăng Lưu

Thiết kế sửa chữa, nâng cấp mặt đường hiện hữu Phan Đăng Lưu (đoạn từ ranh khu 25ha đến cổng phía tây giáp nghĩa...

Các loại khe co giãn

Khe co giãn là khoảng hở giữa 2 khối bê tông (khe nhiệt) để hạn chế ảnh hưởng giãn nở bê tông do nhiệt độ gây ra gây...

Dự án giám sát hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Giám sát hạ tầng khu nhà ở đường Lương Định Của, Quận 2, TP.HCM

Mẫu thiết kế định hình Sở GTVT

Bó vỉa, vỉa hè, cây dây leo theo thiết kế định hình của Sở GTVT kèm theo Quyết định 1762/QĐ-SGTVT ngày 18/06/2009 của Sở...

Dự án thẩm tra thiết kế - dự toán đường tỉnh ĐT.741

Trạm thu phí Thuận Phú và trạm thu phí Bù Nho

Dự án thiết kế cầu khu dân cư Vĩnh Phú

Thiết kế cầu khu dân cư Vĩnh Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

Danh sách dự án thực hiện

Các dự án đã thực hiện của công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế An Phát

Dự án giám sát nhà xưởng

Dự án giám sát nhà xưởng tại lô D5, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM của Công ty TNHH...

Dự án thi công nhà phố

Công trình nhà phố đã được công ty An Phát thi công tại địa chỉ số 9, Đường số 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành...

Dự án thiết kế nâng cấp đường giao thông giữa Block A, B & đường tiếp giáp cảng quốc tế TICT - TCCT (Cái Mép, BR-VT)

Thảm mới bê tông nhựa nóng BTNC 12,5 dày 7cm và bù vênh BTNC 19 tại cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép

Dự án thiết kế mới tường rào tại khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình

Thiết kế tường rào trên dọc ranh san lắp cao H=2,5m trên vùng địa chất tốt khu vực gần cảng ICD Long Bình, tp. Biên Hòa,...

Dự án thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật (san nền, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng, giao thông, cầu, kè) khu dân...

Dự án thiết kế nâng cấp mặt đường Phan Đăng Lưu

Thiết kế sửa chữa, nâng cấp mặt đường hiện hữu Phan Đăng Lưu vào cảng ICD Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng...

Dự án khảo sát địa hình

Đo đạc cao độ, tọa độ, địa hình địa vật, mặt bằng từ các mốc cao độ quốc gia GPS, đường chuyền cấp 2 và các...

Dự án thiết kế nhà phố

Thiết kế và giám sát nhà phố tại Khu định cư số 4 (Khu dân cư Phong Phú), Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Dự án tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp line H06 tại Terminal C cảng Tân Cảng Cát Lái

Nâng cấp các đường chạy cẩu, đường H30, dầm kê container line H06 Terminal C cảng Tân Cảng Cát Lái

Dự án tư vấn giám sát Nâng cấp đường giao thông giữa block G&H, giữa block H&I tại Terminal C cảng Tân Cảng Cát Lái

Nâng cấp đường giao thông giữa block G&H, giữa block H&I tại cảng Tân cảng Cát Lái

Dự án tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp line A13-A14 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép

Sửa chữa móng mặt đường, thảm bê tông nhựa polymer mới line A13-A14 cảng TCIT

Dự án thiết kế Nâng cấp line A09-B09, A12-B12 tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT)

Sửa chữa mặt đường bị lão hóa, đọng nước và sơn kẻ lại vạch sơn đường

Dự án tư vấn giám sát thi công công trình: Sửa chữa nền đường khu vực máy soi phóng xạ cổng A cảng Tân cảng Cát Lái

Tư vấn giám sát thi công sửa chữa nền đường bê tông xi măng cốt thép cổng A cảng Tân cảng Cát Lái, tải trọng xe thiết...

Hotline tư vấn miễn phí: 0888378181
Zalo